-   -
| Klub | Cina | Pena |

Zápisní řád KCHN ČR z.s.

PREAMBULE

1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.

2. Zápisní řád KCHN ČR je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI.

3. Za neslučitelné s etikou čistokrevného chovu a závažné porušení zápisního řádu se považuje prodej štěňat bez průkazu původu všech plemen, která jsou ve vlastnictví nebo držení chovatele, krytí fen bez PP psem, který je ve vlastnictví chovatele bez ohledu na to, zda je jedinec chovný či nikoliv, krytí chovných fen v rozporu s ustanoveními tohoto řádu. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.

Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli přímo od chovatele nebo předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby. Výjimku tvoří smluvně zajištěný přepravce. Není povolen prodej v obchode, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu.

4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení zápisního řádu ČMKU, mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy.

I. Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

2. Druhy chovu: v rámci čistokrevného chovu klubových plemen lze využít tyto typy chovu:

a. evidovaný chov

b. registrovaný chov

3. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU, a který poskytuje chovatelský servis na základě členství v klubu nebo smlouvy uzavřené mezi chovatelem a klubem dle Zápisního řádu ČMKU článek II, bod 8. Chovatelský klub musí být ČMKU uznán.

4. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, pro která byl ČMKU zmocněn. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro chovatele,musí ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub, musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny.

5. Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující, jako poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu nebo dalších vnitřních normativů klubu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní a bázliví.

6. Základní podmínky pro chov psů jsou následující:

a. reprodukce chovných zvířat je přípustná u:

- malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce až neomezeně u psů

- velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně u psů. Ukončený 8. rok věku feny přitom znamená u malých i velkých plemen, že fena smí být naposledy nakryta v den jejích 8. narozenin.

b. fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

c. chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

d. krytí dvou již chovných jedinců je povoleno pouze za podmínek:

- u plemene čínský chocholatý pes: provedení genetických testů na PLL a PRA-prcd a PRA-rcd3 a kopie výsledků těchto vyšetření od obou rodičů jsou chovatelé povinni zaslat poradci chovu při hlášení krytí současně s krycím listem č. 1. Tato vyšetření musí být provedena před vlastním krytím a chovné páry je možno spojovat pouze tak, aby nebyla produkována nemocná štěňata, tzn. spojovat se mohou pouze clear (čistý) × clear (čistý), clear (čistý) × carrier (přenašeč). Za čistého (clear jedince) je považován ten jedinec, který pochází se spojení čistých jedinců nebo je vyšetřen s výsledkem clear (čistý). Není povoleno spojovat dva carrier (přenašeče) jedince. Affected (postižení) jedinci jsou u PRA-prcd, PRA-rcd3 a PLL z chovu vyloučeni. U hlášení krytí, kde je jeden nebo oba z rodičů po již vyšetřených a současně čistých (clear) rodičích, může chovatel kopie těchto vyšetření doložit a nahradit tím vyšetření daného jedince, přičemž chovatel ručí za správnost těchto vyšetření. Bez doložení těchto vyšetření není možno štěňatům z takových spojení vystavit průkazy původu. Na webových stránkách klubu je vedena databáze vyšetření, kde s výsledkem clear/čistý jsou uveřejňováni pouze jedinci s vlastním vyšetřením a nebo s vyšetřením po rodičích. Databáze je vedena pro psy zapsané v české plemenné knize a pro psy zahraniční, kteří jsou v ČR využiti v chovu. Dále jsou chovatelé povinni provést klinické vyšetření na dědičné oční vady. Chovat lze pouze na jedincích s výsledkem vyšetření - dědičná oční onemocnění klinicky prostá. Kopie vyšetření chovných párů (obou rodičů) nesmí být starší 2 let. Chovatel je povinen tato vyšetření provést před krytím a zaslat poradci chovu při hlášení krytí současně s krycím listem č. 1. Bez doložení těchto vyšetření není možno štěňatům z těchto spojení vystavit průkazy původu. Vyšetření může provádět pouze veterinář specialista ze seznamu posuzovatelů dědičných očních vad Komory veterinárních lékařů ČR ve věku minimálně 12 měsíců.

- u plemene peruánský naháč: chovatelé jsou povinni před krytím provést klinické vyšetření na dědičné oční vady. Chovat lze pouze na jedincích s výsledkem - dědičná oční onemocnění klinicky prostá. Kopie vyšetření chovných párů (obou rodičů) nesmí být starší dvou let. Chovatel je povinen tato vyšetření zaslat poradci chovu při hlášení krytí současně s krycím listem č. 1. Bez doložení těchto vyšetření není možno štěňatům z takových spojení vystavit průkazy původu. Vyšetření může provádět pouze veterinář specialista ze seznamu posuzovatelů dědičných očních vad komory veterinárních lékařů ČR ve věku minimálně 12 měsíců.

Pro obě plemena:

Jakákoliv manipulace s výsledky vyšetření není přípustná a následky takového konání ošetřuje kárný řád (čl. XVII - Kárná opatření), který je součástí tohoto zápisního řádu. Výsledky genetických vyšetření, provedených od 1.4.2014, jsou uznávány pouze z akreditovaných laboratoří dle seznamu ČMKU. Veškerá vyšetření - klinická i genetická - která se dokládají ke krytí, musí být provedena již před krytím. Vzorky pro genetická vyšetření musí být odebrány a potvrzeny veterinárním lékařem, přičemž identita psa musí být ověřena. U klinického vyšetření je nutno ověřit identitu psa a výsledek vyšetření zapsat do PP jedince. Výsledky všech povinných vyšetření budou sdělovány zákazníkům i výboru klubu.

e. - u jedinců plemene čínský chocholatý pes je majitel povinen při hlášení na bonitaci předložit genetická vyšetření bonitovaného jedince na PLL, PRA-prcd a PRA-rcd3, případně doložit vyšetření obou rodičů, pokud jsou jejich vyšetření clear (čistá). Na webových stránkách klubu je vedena databáze vyšetření, kde s výsledkem clear/čistý jsou uveřejňováni pouze jedinci s vlastním vyšetřením a nebo s vyšetřením po rodičích. Databáze je vedena pro psy zapsané v české plemenné knize a pro psy zahraniční, kteří jsou v ČR využiti v chovu. Dále je nutno doložit klinické oční vyšetření, které nesmí být starší dvou let. Další postupy upravuje bod d) tohoto článku.

- u jedinců plemene peruánský naháč je majitel povinen při hlášení na bonitaci předložit klinické vyšetření na dědičné oční vady s výsledkem - prosté, které nesmí být starší dvou let. Další postupy upravuje bod d) tohoto článku.

f. - výjimku při dokládání genetických vyšetření u hlášení krytí nebo k bonitaci tvoří clear/čistí jedinci, kteří jsou uvedeni v seznamu zdravotních záznamů na webových stránkách klubu, maximálně však do čtvrté generace daného psa či feny s vlastním vyšetřením a maximálně do třetí generace u psa či feny s vyšetřením clear/čistý po rodičích. Jedince z takového spojení předků je možno považovat jako clear/čistého na PRA-prcd, PLL či PRA-rcd3 bez dokládání vlastního vyšetření nebo vyšetření rodičů. V tom případě je třeba na tuto skutečnost při hlášení krytí nebo hlášení na bonitaci upozornit daného člena výboru.

Při krytí v zahraničí či krytí zapůjčeným psem ze zahraničí, je třeba doložit vyšetření daného jedince nebo jeho rodičů dle bodu 6 d tohoto článku. Výjimku tvoří spojení, kde ČR jedinec má u vyšetření PRA-rcd3 výsledek clear. V tom případě není třeba dokládat.

g. - od 1.1.2014 musí všechna klinická oční vyšetření obsahovat i hodnoty slz (STT). Pro krytí v zahraničí, krytí zapůjčeným psem ze zahraničí, stejně jako i při zapůjčení či zakoupení již nakryté feny ze zahraniční, platí stejné podmínky pro dokládání klinických vyšetření těchto jedinců jako platí pro psy a feny použité k chovu v ČR.

h. - u importovaného jedince plemene peruánský naháč je majitel povinen při hlášení na bonitaci předložit potvrzení o varietě předků bonitovaného jedince. V případě HA jedince se dokládá pouze v případě, že má jen jednu generaci předků. U COA jedince se potvrzení dokládá vždy, kvůli ověření registrace. Stejné nařízení platí i při krytí zahraničním psem. Potvrzení o varietě se přikládá ke KL

II. Chovatelská stanice

1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.

2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.

4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

6. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.

7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.

8. Registrace chovatelské stanice zaniká:

a. písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.

b. úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU - Zásady registrace chovatelských stanic.

c. není-li stanovený poplatek za registraci CHS uhrazen chovatelem do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU, je název uvolněn pro další zájemce.

9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

10. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.

III. Chovní jedinci

1. Pro zařazení psa nebo feny do chovu je nutné splnit následující podmínky, které respektují platný standard FCI:

a. čistokrevnost osvědčená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI

b. úspěšné absolvování bonitace s výsledkem chovný dle bonitačního řádu KCHN ČR, absolvování 1 výstavy se zadáváním CAC od věku 12 měsíců a doložení vyšetření uvedených ve čl. I, bod 6e.

c. dosažení věkové hranice reprodukce dle článku I, bod 6a Zápisního řádu KCHN ČR.

2. Zařazení do chovu potvrzuje osoba pověřená výborem Klubu při bonitaci a plemenná kniha v PP. Plemenná kniha provádí potvrzení (přeregistraci) do PP bezprostředně po absolvování bonitace psům i fenám. Teprve poté se stává jedinec chovným, splňuje-li i podmínky ve smyslu reprodukce.

3. Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické, patologické nebo exteriérové vady, na základě které nelze psa nebo fenu do chovu zařadit.

4. Pes nebo fena, u kterého došlo k nevratnému úrazu nebo zranění, a které je potvrzené a doložené veterinárním lékařem specialistou, může být přijat na bonitaci bez povinnosti absolvovat povinnou výstavu.

IV. Chovatel, majitel chovného psa

1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou. Pokud majitel a současně člen klubu zmocní držitele k využití chovného jedince k chovu a tento není členem klubu, nese veškerou zodpovědnost za případná porušení normativů klubu a nadřízených orgánů majitel psa/feny.

3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně vedení chovatelského klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou.Provedenou kastraci u chovného jedince je třeba nahlásit chovatelskému klubu, včetně potvrzení veterinárního lékaře o jejím provedení a ověření identity do 30-ti dnů od zákroku.

5. Změna se hlásí:

- u chovného psa neprodleně,

- u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize. Klubu musí být každá změna vlastnictví chovné feny oznámena neprodleně. Ohlašovací povinnost změn u všech chovných jedinců má každý člen klubu.

- při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva, oznamovací povinnost je 15 dní od uzavření smlouvy.

6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice.

7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého, v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.

8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

9. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití chovu chovatelský klub ve spolupráci s majitelem.

10. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v PP. Dokládá se kopií smlouvy.

11. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií PP, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince.

12. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena PK smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému pracovišti PK a chovatelskému klubu příslušného plemene.

V. Povinnosti chovatele a majitele (držitele)

1. Poskytnout chovaných jedincům potřebnou výživnou a výchovnou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečit potřebná veterinární opatření k udržení jejich imunity proti přenosným nemocím. Toto ustanovení se vztahuje i na péči o jednotlivé odchovy štěňat.

2. Vést "knihu odchovů" pro každou svou chovnou fenu a "knihu krytí" pro každého svého chovného psa a předložit ji na požádání všem kontrolním orgánům Klubu. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného vlastníka nebo předání jinému držiteli musí být předány spolu s průkazem původu novému oprávněnému.

3. Strpět provedení zkoušky DNA k ověření identity vrhu a to v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Pochybnost o původu vrhu musí být oznámena výboru klubu písemně. Provedení zkoušky schvaluje výbor. Ten vybere laboratoř, ve které se testy provedou a stanoví zástupce klubu, který bude přítomen odběru vzorků. Termín pro rozhodnutí o provedení zkoušky DNA, výběr laboratoře a výpočtu výše jistiny je maximálně 30 dnů od doručení pochybnosti. Navrhovatel je povinen složit na účet klubu finanční jistinu, která slouží k pokrytí nákladů na zkoušku. Náklady se vypočítají tak, že počet stanovených testů (odpovídá počtu testovaných jedinců) se vynásobí cenou za jeden test. Cenu za jeden test stanoví vybraná laboratoř. Dále se do nákladů započítá cena jízdného zástupce klubu do místa odběru vzorků. Termín pro složení jistiny je 14 dní od doručení písemného vyrozumění o její výši výborem navrhovateli. Pokud nebude jistina složená do této doby, automaticky se má za to, že pochybnost, vyslovená navrhovatelem, je bezpředmětná. Výsledek testů bude zaslán na adresu příslušného poradce chovu. Pokud zkouška DNA nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese veškeré náklady na její provedení navrhovatel, který je povinen uhradit rozdíl mezi skutečnými náklady a složenou jistinou do 14 dnů od oznámení výsledků testů poradcem chovu. V opačném případě nese veškeré náklady chovatel, který je uhradí do 14 dnů od oznámení výsledků poradcem chovu na účet klubu. Klub pak vrátí složenou jistinu navrhovateli do 14 dnů od obdržení výsledků. V případě, že se pochybnosti nepotvrdí ani nevyvrátí, nese veškeré náklady na její provedení navrhovatel, který je povinen uhradit rozdíl mezi skutečnými náklady a složenou jistinou do 14 dnů od oznámení výsledků testů poradcem chovu. Pokud byla jistina větší než skutečné náklady, klub vrátí rozdíl navrhovateli do 14 dnů od oznámení výsledků testů poradcem chovu. V případě, že test DNA potvrdí rozpor s potvrzenými údaji na krycím listu, nebudou vystaveny průkazy původu celému vrhu nebo bude zrušena jejich platnost. Pokud chovatel neuhradí náklady na provedení testu DNA nebo odmítne provedení testů DNA, bude požádáno ČMKU o pozastavení jeho chovatelské činnosti.

4. Strpět provedení kontroly stavu chovu případně identity chovaných či držených jedinců (v místě chovu se souhlasem majitele/držitele a nebo na dohodnutém místě), podmínek života psů, kontroly čipu nebo tetování nebo pomocí DNA zkoušky (pokud je to možné). V případě pochybnosti dodržení podmínek dle bodu 1. Pochybnost dodržení podmínek dle bodu 1 musí být navrhovatelem oznámena výboru klubu písemně. Navrhovatelem může být i výbor klubu. Navrhovatel (pokud to není výbor klubu) je povinen složit na účet klubu finanční jistinu, která slouží k pokrytí oprávněných nákladů na kontrolu. Vlastní provedení kontroly schvaluje výbor. Termín pro rozhodnutí o provedení kontroly a výpočtu výše jistiny je maximálně 30 dnů od doručení pochybnosti. Zejména se do nákladů započítá cena jízdného zástupce klubu. Termín pro složení jistiny je 14 dní od doručení písemného vyrozumění o její výši výborem navrhovateli. Pokud nebude jistina složená do této doby, automaticky se má za to, že pochybnost, vyslovená navrhovatelem, je bezpředmětná. Pokud kontrola nepotvrdí pochybnosti, nese veškeré náklady na její provedení navrhovatel, který je povinen uhradit rozdíl mezi skutečnými náklady a složenou jistinou do 14 dnů od oznámení výsledků kontroly poradcem chovu. V opačném případě nese veškeré náklady chovatel, který je uhradí do 14 dnů od oznámení výsledků poradcem chovu na účet klubu. Výbor klubu může v tomto případě udělit chovateli (majiteli/držiteli) pokutu až do výše Kč 10.000,-. Klub pak vrátí složenou jistinu navrhovateli do 14 dnů od obdržení výsledků. V případě, že se pochybnosti nepotvrdí ani nevyvrátí, nese veškeré náklady na její provedení navrhovatel, který je povinen uhradit rozdíl mezi skutečnými náklady a složenou jistinou do 14 dnů od oznámení výsledků kontroly poradcem chovu. Pokud byla jistina větší než skutečné náklady, klub vrátí rozdíl navrhovateli do 14 dnů od oznámení výsledků testů poradcem chovu. Pokud chovatel neuhradí náklady na provedení kontroly nebo udělenou pokutu, bude požádána ČMKU o pozastavení jeho chovatelské činnosti. Stejný postih platí i v případně odmítnutí kontroly bez udání opodstatněných důvodů.

5. Strpět provedení vyšetření v případě podezření na skrytou vadu nebo provedení zákroku k zakrytí této vady. Podezření na skrytou vadu nebo provedení zákroku k zakrytí této vady musí být navrhovatelem oznámeno výboru klubu písemně. Navrhovatelem může být i výbor klubu. Majitel může vyšetření odmítnout, pokud by se provádělo v sedaci nebo narkoze. Navrhovatel (pokud to není výbor klubu) je povinen složit na účet klubu finanční jistinu, která slouží k pokrytí oprávněných nákladů provedení vyšetření. Vlastní provedení vyšetření schvaluje výbor, vyšetření musí vždy provádět specialista v daném veterinárním oboru. Ostatní podmínky jsou obdobné jako u bodu 4. Sankcí je vyloučení daného jedince z chovu.

6. Strpět provedení genetického vyšetření na určení variety. Navrhovatel (pokud to není výbor klubu) je povinen složit na účet klubu finanční částku, která slouží k zaplacení testu, odběru krve, odeslání do laboratoře a dalších vzniklých nákladů. O vlastním provedení odběru a odeslání rozhoduje výbor klubu. Odběru i odeslání může být přítomen i navrhovatel. Pokud je navrhovatelem výbor klubu, pověří osobu, která bude odběrům a odeslání přítomna. Termín pro složení jistiny je 14 dnů od doručení písemného vyrozumění o její výši výboru navrhovateli. Pokud nebude jistina složená do této doby, považuje se celá záležitost za bezpředmětnou. Pokud testy potvrdí pochybnosti, platí celou částku majitel, pokud je současně i chovatelem a nebo chovatel, který varietu nesprávně určil. V opačném případě platí celou částku navrhovatel. Nesprávné určování variet a následky takového konání ošetřuje kárný řád (čl. XVII - Kárná opatření), který je součástí tohoto zápisního řádu.

7. Majitel (pokud je členem klubu), který má ke krytí zapůjčeného krycího psa ze zahraničí je povinen jej předvést, aby se vyloučily případné vylučující vady. Současně musí takový jedinec pro krytí splňovat věkovou hranici ukončených 14 měsíců. Předvedení takového jedince se může provést nezávisle na bonitaci a bonitační komisi po předchozí domluvě s výborem klubu. Výbor klubu je povinen zajistit co nejrychlejší provedení kontroly (maximálně však do 10 dnů od podání žádosti majitelem) za přítomnosti minimálně dvou členů klubu na dohodnutém místě. Není vyloučena ani přítomnost rozhodčího (není ale povinností). Potvrzení (protokol) o prohlídce psa obdrží majitel psa a kopii poradce chovu pro příslušné plemeno. Pokud majitel psa odmítne předvedení, nebudou štěňatům z takového spojení vystaveny průkazy původu. Jestliže majitel psa není členem klubu, je v zájmu majitele chovné feny, aby informovala majitele o potřebě předvedení tohoto jedince. V opačném případě nebudou takovému vrhu vystaveny průkazy původu. Importované, již chovné jedince, je možno použít v chovu po zapsání do PK ČMKU a splnění podmínek chovnosti, které ukládají řády KCHN ČR. 8. Je-li do ČR importována již nakrytá fena, ať zapůjčená či nabytá do vlastnictví, musí takové krytí splňovat podmínky určené Zápisním řádem KCHN ČR ve smyslu dodržení věkové hranice, zdravotních vyšetření a uchovnění či předvedení feny. Pokud takové krytí nesplňuje tyto podmínky, není možno štěňatům z takového spojení vystavit PP. Pokud se jedná o jedince s exportním rodokmenem vystaveným na českého majitele, musí být zapsán do PK ČMKU.

VI. Krycí list

1. Krycí list je základním dokladem, který vyhotovuje PCH. O krycí list musí chovatel požádat včas písemně PCH. V žádosti uvede všechny důležité údaje:

- plemeno

- název chovatelské stanice

- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),

- jméno feny a číslo jejího zápisu,

- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,

- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,

- podpisy obou majitelů (držitelů),

- místo a datum krytí,

- podpis a klubové razítko poradce chovu (pokud klub neurčí jinak)

V případě krytí v zahraničí přikládá chovatel fotokopii průkazu původu krycího psa s fotokopií dokladu o jeho chovnosti a zdravotních vyšetřeních.

2. Krycí list vyhotoví PCH ve 3 výtiscích. Dva výtisky zašle chovateli a to v termínu do 30 dnů od doručení žádosti. Bude-li chovatel vyžadovat vydání KL expres, obdrží je do deseti dnů od doručení žádosti.

3. Krycí list platí pouze s podpisem PCH a jen pro fenu na jejíž krytí byl vystaven. Platnost trvá dva roky od vystavení a končí uplynutím 8. roku věku feny. Platnost KL je podmíněna členstvím v klubu nebo uzavřenou smlouvou o chovatelském servisu.

4. V případě uskutečněného krytí, kdy fena nezabřezne, vrací chovatel krycí list PCH do 14 dnů po očekávaném termínu vrhu, na krycím listu tuto skutečnost uvede.

5. Krycí list musí být vydán i v případech, že oba chovní jedinci patří jednomu majiteli nebo s nimi má právo nakládat jeden držitel.

6. V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí podle data uzavření smlouvy.

7. Krycí list lze vystavit pouze chovateli s již zaregistrovaným názvem chovatelské stanice.

VII. Krytí

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let.

2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.

3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.

5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.

6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.

7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele) řeší příslušný chovatelský klub individuálně.

8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.

10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.

11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU.

13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.

14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

16. Při zahraničním krytí jsou součástí přihlášky vrhu:

- kopie PP psa

- zdravotní vyšetření podle plemene

- doklad o chovnosti

- ze země, která nevydává doklad o chovnosti je majitel povinen si ověřit, jaké podklady požaduje PK ČMKU k vydání PP štěňat.

Pokud je pes za účelem krytí dovezen za fenou a krytí probíhá bez přítomnosti majitele/držitele psa, který by svým podpisem stvrdil, že byl očitým svědkem krytí, nejedná se v takovém případě o krytí zahraniční (ve smyslu krytí v zahraničí), ale o propůjčení chovného jedince za účelem krytí. V tom případě se postupuje podle č. V, bod 7 tohoto řádu. V takovém případě chovatel musí navíc předložit propůjčovací smlouvu vystavenou před krytím. Chovatel je vždy povinen si zjišťovat skutečnosti tak, aby krytí v zahraničí nebo krytí zapůjčeným jedincem ze zahraničí splňovalo podmínky, určené normativy klubu i nadřízených orgánů.

17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

18. Přejde-li březí fena do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit tuto skutečnost spolu s adresou nového majitele majiteli krycího psa a nabyvateli oznámit adresu majitele krycího psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu.

19. Importované jedince s exportním PP vystaveným na českého majitele lze použít v chovu pouze po zápisu v PK ČMKU po splnění všech podmínek chovnosti. Vyvezené jedince s exportním PP vystaveným na zahraničního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční PK daného státu.

20. Pokud jsou z jakéhokoliv důvodu chovní jedinci zapůjčení do zahraničí, je majitel povinen doložit pro potřeby chovatelského klubu potvrzení veterinárního lékaře dané země (místa zapůjčení), které bude obsahovat potvrzení o ověření identity daného jedince.

21. Krytí mezi sourozenci, matky se synem nebo otce s dcerou není povoleno. Štěňatům z takového spojení nebudou vystaveny průkazy původu.

VIII. Vrh

1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný chovatelský klub.

2. Chovná fena smí mít v kalendářním roce jen jeden vrh. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh.

3. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů po narození vrhu. Podmínkou předání je provedení kontroly vrhu kontrolorem vrhu nebo kontrola provedená veterinárním lékařem. Pro provedení kontroly vrhu musí mít chovatel vyžádána zapisovací čísla, štěňata musí být očipována a dle svého věku i očkována. Čipovat je povoleno nejdříve ve stáří 6 týdnů a to celý vrh najednou. Kontrola vrhu je prováděna na náklady chovatele. Předávaná štěňata musí být rovněž odčervena.

4. O narození štěňat je chovatel povinen podat příslušnému poradci chovu písemnou zprávu, která obsahuje:

- základní identifikační údaje,

- datum krytí a vrhu,

- počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat,

- pohlaví,

- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).

5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.

6. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.

IX. Kontroly vrhu

Každý chovatel má právo si pro kontrolu vrhu vybrat libovolného veterinárního lékaře nebo kontrolora vrhu. Rovněž má právo obracet se na libovolného poradce chovu s žádostí o poskytnutí pomoci nebo rady, případně dalších informací souvisejících s chovem klubových plemen včetně informací o jednotlivých chovných jedincích registrovaných PK.

X. Průkaz původu

1. Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.

2. PP musí obsahovat:

a. nutné identifikační údaje o psu/feně:

- plemeno

- jméno a chovatelská stanice

- pohlaví

- datum narození

- čipování

- druh a barvu srsti

- údaje o chovateli

- číslo zápisu

- podpis a razítko plemenné knihy

b. nejméně tři generace předků FCI (neplatí pro Z Reg a N Reg)

c. část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.

3. Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je nedílnou součástí tohoto jedince.

4. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP. Chovatel je současně povinen vyzvednout či převzít PP svých odchovů zaslaných z PK ČMKU bez zbytečných časových prodlev, aby noví majitelé nebyli omezování v aktivitách, které PP psa přímo vyžadují. Při zjištění takových skutečností bude postupováno podle čl. XVII - Kárná opatření.

5. Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.

6. Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.

7. Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl. Zápis jména a adresy majitele si provede majitel sám. Průkaz původu je neplatný, pokud není majitel uveden.

8. Vydané průkazy původu se předávají/zasílají pouze osobě uvedené jako chovatel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba.

9. Přílohu k PP je možno vydat přímo při vydávání PP. Pokud se vydává později, pak pouze na jméno doloženého majitele, uvedeného v PP. Přílohu k PP vydává to pracoviště PK, které vydalo PP nebo zapsalo import.

XI. Zápisy štěňat do plemenné knihy

1. PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.

2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.

3. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub. Kromě originálního podpisu chovatele a poradce chovu musí být přihláška nebo KL označeny razítkem příslušného chovatelského klubu nebo razítkem poradce chovu, který doporučuje zápis štěňat do PK. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.

4. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.

5. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní - tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Poradce chovu musí od chovatele obdržet podklady pro PK nejpozději 7 dní před tímto termínem. Pokud je nutno psa/fenu přečipovat (např. nefunkční čip apod.), je nutno takovou záležitost řešit výhradně s poradcem chovu, který sdělí další postup v souladu s výše uvedenou směrnicí.

6. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem "A". Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala jakýkoliv název chovatelské stanice. Jména nesmějí obsahovat vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

7. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).

8. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice. Zapůjčení feny musí být plemenné knize a chovatelskému klubu doloženo písemnou smlouvou.

9. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany smluvního chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že bude zastaveno poskytování chovatelského servisu tomuto klubu, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Klub bude předem upozorněn a bude mu poskytnuta dostatečně dlouhá doba na odstranění problémů.

10. V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé. Při nezpochybnitelném porušení normativů chovatelem hradí testy DNA chovatel.

11. V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné či nevěrohodné podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.

12. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní, dostihové a pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince.

13. V průkazu původu musí být uvedena správná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá standardu.

14. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat razítkem "NESTANDARDNÍ".

15. Veškeré změny, které nastanou po potvrzení a odeslání podkladů pro vydání PP poradcem chovu na PK ČMKU, je nutné hlásit poradcům chovu pro příslušné plemeno. Bez jejich schválení nebudou požadované změny na PK provedeny. Za určení variety v podkladech pro vydání PP ručí chovatel, ať už určí varietu sám, po poradě nebo za pomoci genetických testů. Pokud bude chovatel po odeslání podkladů na PK ČMKU žádat o změnu variety u plemene ČINA, je toto třeba doložit genetickým testem. U odběru vzorku na změnu variety je nutná přítomnost osoby pověřené výborem klubu a výborem pověřená osoba zajistí odeslání vzorku, případně výbor klubu určí přesný postup.

XII. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1. Jedincům dovezeným s platnými exportními průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy /zkratka plemene/ číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do průkazu původu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno kromě zápisového čísla ČMKU vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.

2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.

3. Originál exportního průkazu původu se u importovaných jedinců zásadně nepřepisuje na formuláře ČMKU.

4. Nově do ČR dovezené plemeno dosud neuznané FCI může být do PK ČMKU viz. bod XII. zapsáno pouze za předpokladu, že se toto plemeno chová v některé z členských nebo partnerských zemí FCI. Je nutno doložit standard plemene vydaný členem/partnerem FCI v zemi původu plemene a kopii exportního průkazu původu vydaného členem/partnerem FCI. Přijetí plemene není nárokové.

5. U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze země, odkud byl pes importován, aby byla jednoznačně doložena identita.

XIII. Zápis do registru

Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. Průkazy původu, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od průkazu původu jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:

1. pomocný

2. zvláštní

3. národní

1. Pomocný registr (P Reg)

Do pomocného registru se zapisují:

a) Jedinci importovaní z nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).

b) Jedinci bez průkazu původu.

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1, a to pro všechna plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu.

- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků na formulářích vydaných ČMKU od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně "velmi dobrá". Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků. Výstavní posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne ČMKU. Zvíře může být posouzeno pouze v dospělém věku (tzn. od ukončeného 14. měsíce nebo 17. měsíce dle kohoutkové výšky jedince).

- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU. Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy.

Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem: P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám.

Chovatelský klub může požádat o označení registrační karty omezená registrace/limited registration viz čl. X, bod 19 Záp. Řádu ČMKU.

2. Zvláštní registr (Z Reg)

Do zvláštního registru se zapisují:

a) Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Reg.

b) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu dotyčného plemene. (např. azavak z Mali). V tomto případě jsou nutná dvě posouzení jako při zařazení do P Registru.

c) Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.

d) Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI.

Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje průkaz původu se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni.

Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene způsobem: Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).
CACIB nebo Interšampion nemůže být potvrzen FCI, pokud v 1. - 3. generaci průkazu původu je jedinec zapsaný v registru.

U plemen zařazovaných do zvláštního registru se smějí spojovat i jedinci s nekompletními generacemi v průkazu původu a to včetně pomocných registrů, nikoli však dva jedinci v pomocném registru.

3. Národní registr (N Reg)

Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy, které jsou ve šlechtění, tedy neuznané FCI (český horský pes, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace. U plemen zařazovaných do národního registru se smějí spojovat i jedinci s nekompletními generacemi v průkazu původu, a to včetně pomocných registrů, nikoliv však dva jedinci v pomocném registru.

Pro jedince v národním registru je vystavován průkaz původu se všemi identifikačními údaji, nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského klubu. Průkaz původu je dle nařízení FCI označen nápisem "breed not recognized by the FCI". Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem: N Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).

XIV. Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu

1. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál průkazu původu.

2. Přepis průkazu původu se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního průkazu původu. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený průkaz původu.

3. Duplikát průkazu původu se vystavuje v případě, kdy byl původní průkaz původu ztracen, případně pes, jemuž původní průkaz původu patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní průkaz původu, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát průkazu původu se vydává po zveřejnění žádosti na webových stránkách ČMKU po uplynutí 30 kalendářních dní. O datu jeho vydání rozhoduje datum zveřejnění na webových stránkách. Po vydání duplikátu se stává původní průkaz původu neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.

XV. Administrativa plemenných knih

1. Povinná dokumentace:

a) Originály přihlášek zápisů vrhů dle plemen a čísel zápisu, originál krycího listu, originál potvrzení o označení štěňat.

b) Kopie průkazu původu zapsaných vrhů jsou zaevidovány v databázi plemenné knihy.

c) Kopie průkazu původu importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů).

d) Zvláštní a národní registr s výrazným označením Reg (založen v číselné řadě zapsaných vrhů).

e) Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1.

2. Nakládání s daty jednotlivých plemen je ošetřeno smlouvou plemenné knihy s kluby. Výstupy z databáze plemenné knihy jsou majetkem smluvních klubů.

XVI. Export

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen:

- razítkem EXPORT PEDIGREE

- reliéfním razítkem se znakem ČMKU

- hologramem

- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka

- jménem a kompletní adresou nového majitele

- datem vystavení exportního potvrzení

2. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí. Schválení této výjimky podléhá P ČMKU.

4. Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel nebo jako předchozí majitel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena jiná osoba.

5. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí.

6. Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu.

XVII. Kárná opatření

1. Za neplnění povinností člena klubu může být uloženo výborem klubu některé z následujících nebo i více kárných opatření podle závažnosti provinění:

a.

- napomenutí

- důtka

- pokuta

- pozastavení klubových služeb

- podmínečné vyloučení

- trvalé vyloučení

- dočasný nebo trvalý zákaz chovu na vyjmenovaných jedincích nebo celém plemeni


Dále jsou stanoveny pokuty za konkrétní porušení tohoto řádu.

- krytí před vystavením krycího listu 1000,-- Kč

- nechtěné krytí 2000,-- Kč + 500,-- KL expres

- vrh jedné feny 2x v kalendářním roce 5000,-- Kč + 500,-- KL expres, dále nepeněžitý postih tj. Zákaz vrhu pro fenu v následujícím roce.

- pozdní zaslání hlášení krytí, hlášení vrhu apod. tzv. administrativní chyby - napomenutí, při opakování 500,-- Kč

- nezažádání o zápisová čísla na ČMKU 1000,-- Kč

- chov plemen bez PP - Výbor klubu se bude zabývat pouze řešením písemných a zároveň podepsaných stížností. Krytí neuchovněných fen chovným psem, případně naopak 5000,-- Kč, při opakovaném porušení 10 000,-- Kč.

- porušení povinností dle článku V. odst. 4 až do výše Kč 10.000,-

- opětovné nakrytí feny v dalším roce, kdy byl vydán zákaz vrhu Kč 20.000,-

- krytí bez platného genetického nebo klinického vyšetření - uznání takového krytí za platné a možnost vystavení PP závisí na posouzení výboru klubu. Při uznání takového krytí - pokuta do výše Kč 10.000,-

b. Kárné řízení provádí výbor klubu a řízení o případném odvolání proti rozhodnutí výboru provádí členská schůze.

c. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné.

2. Nevhodné podmínky pro držení zvířat, týrání zvířat bude předáno příslušným orgánům. Klub vyčká na výsledek šetření a dle toho bude jednat.

3. Osobě, která není členem Klubu, lze za porušení tohoto řádu dle povahy a závažnosti tohoto porušení: vyslovit upozornění na možné důsledky dalšího porušování tohoto řádu nebo vypovědět smlouvu na dobu určitou nejdéle na 2 roky, případně vypovědět smlouvu natrvalo.

4. Při projednávání případů porušení tohoto řádu nebo při rozhodování o závažných opatřeních a provedení úkonů v případech, kdy k rozhodné skutečnosti došlo v období před účinností tohoto zápisního řádu, postupuje se podle těch ustanovení řádu, které jsou pro dotyčnou osobu výhodnější.


Tento zápisní řád je plně v souladu s platným zápisním řádem ČMKU. Ostatní záležitosti, které neupravuje tento Zápisní řád KCHN ČR se řídí platnými řády a směrnicemi ČMKU a FCI.

Schváleno na volební členské schůzi KCHN ČR, z.s. ve Vílanci, dne 21.10.2023

Čínský chocholatý pes a peruánský naháč

Navigace: | • Články | • Inzerce | • Stáhněte si | • Jak na to? | • Stanovy klubu | • Bonitační řád | • Zápisní řád | • Kontroloři vrhů | • Platby KCHN | • Kalendář akcí | • Odkazy na www | • Kontakty | • S.O.S. | • Přihlášení© 2000-2024 KCHN, Informace: redakce, Aktualizace: orangeraven.cz, by www.stranky123.cz

[Valid RSS]