-   -
| Klub | Cina | Pena |

Stanovy Klubu chovatelů naháčů ČR z.s.

  1. Název spolku
  2. Sídlo, okruh působnosti
  3. Cíl činnosti
  4. Orgány klubu
  5. Vznik a zánik členství
  6. Práva a povinnosti člena
  7. Zásady hospodaření klubu

1. Název spolku

Klub chovatelů naháčů ČR z.s. (dále jen Klub)

2. Sídlo, okruh působnosti

Praha, Česká republika na adrese:
Klub chovatelů naháčů ČR z.s., Počernická 365/65, 108 00 Praha 10

3. Cíl činnosti

Klub chovatelů naháčů ČR z.s. je právnická osoba. Je to spolek, sdružující chovatele a příznivce čínských chocholatých psů a peruánských naháčů bez ohledu na jejich bydliště, s cílem propagovat tato plemena a rozvíjet jejich chov na území České republiky. K dosažení tohoto cíle klub pořádá výstavy, soutěže, besedy a školení. Klub informuje o činnosti prostřednictvím internetu, případně neperiodických tiskovin a vydává 4x ročně zpravodaj. Chovatelský servis nečlenům klubu je poskytován na základě písemné smlouvy.

4. Orgány klubu

Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která pro následující období stanoví plán činnosti a finanční rozpočet klubu, volí a odvolává členy výboru klubu a kontrolní a revizní komisi, odsouhlasuje vnitřní organizační strukturu. Členskou schůzi svolává výbor klubu 1 x ročně podle plánu práce. Organizační normativy nesmí být v rozporu s řády ČMKU a FCI - Mezinárodní kynologické organizace, k níž se klub hlásí jako člen prostřednictvím Českomoravské kynologické unie. Členská schůze řeší odvolání a stížnosti k rozhodnutí a činnosti výboru. Je nejvyšším kárným orgánem. Její rozhodnutí je konečné. Členská schůze schvaluje možnost zřízení pobočných spolků, určuje rozsah jejich práv a povinností. Závěry členské schůze jsou platné, usnesla-li se na nich nadpoloviční většina přítomných členů.

Členská schůze je svolávána pozvánkou zveřejněnou na klubových stránkách a ve zpravodaji. Členové se jednotlivě neobesílají pozvánkou.

Výkonným orgánem klubu je 5 až 7 členný výbor, volený na 3 roky, který mezi členskými schůzemi zabezpečuje splnění odsouhlaseného plánu činnosti klubu, řeší návrhy a stížnosti členů, přijímá a uplatňuje opatření při hrubém porušení organizačních normativů. Výbor klubu je oprávněn změnit stanovy či jiné normativy bez svolání členské schůze, a to pouze v tom případě, pokud tato změna vyplývá ze státní legislativy nebo z nařízení zastřešujících orgánů (ČMKU, FCI).

Výbor klubu volí ze svých členů předsedu jako statutární orgán zapsaného spolku, ekonoma, jednatele a poradce chovu pro každé plemeno, výstavního a bonitačního referenta a tiskového referenta.

Předseda klubu je statutárním orgánem zapsaného spolku a řídí výbor. Ekonom řídí všechny finanční a hospodářské záležitosti klubu a má v této oblasti plnou pravomoc. Jednatel vede agendu klubu a registruje členskou základnu. Poradci chovu vyřizují agendu, týkající se chovu. Výstavní a bonitační referent odpovídá za zorganizování příslušných akci, tiskový za zveřejnění všech údajů souvisejících s činností klubu. Pro zvýšení odbornosti a efektivnosti své činnosti může výbor klubu navazovat smluvní vztahy a ustavovat odborné komise, pokud tyto nezvolila členská schůze. I v takovém případě výbor řídí jejich činnost.

Kontrolní a revizní komisi klubu volí členská schůze a je tříčlenná. Ve své činnosti je nezávislá na výboru, podléhá pouze členské schůzi klubu. Ze svého středu si volí předsedu. Členové KRK se mohou zúčastňovat jednání výboru s hlasem poradním. Kontrolují plnění usnesení členské schůze, dodržování organizačních normativů a účelné vynakládání finančních a materiálních prostředků. Ve zvláště závažných případech může dát KRK podnět ke svolání mimořádné členské schůze.

Odstoupí-li ze své funkce člen výboru klubu nebo člen revizní komise, nebo není-li schopen tento člen vykonávat svoji funkci déle než 30 dní, může výbor klubu tohoto člena nahradit kooptací jiného člena klubu, podléhající schválení členské schůze na jejím nejbližším konání.

5. Vznik a zánik členství

Členství vzniká zasláním řádně vyplněné přihlášky jednateli klubu, zaplacením členského poplatku a schválením výborem klubu. Členem klubu se může stát každý občan ČR starší 18-ti let, který souhlasí se stanovami a zaváže se jimi řídit. Členem může být i občan jiného státu nežli je území ČR . Takoví členové nemají právo volit, být voleni do orgánů klubu, předkládat návrhy v odborných otázkách a obracet se s návrhy a stížnostmi na orgány klubu. Na tyto členy se nevztahuje bod 6, odst. b) Stanov KCHN ČR z.s.. Členy mohou být i děti do 18 let (a to bezplatně) se souhlasem zákonného zástupce. Při dovršení 18 let toto členství zaniká.

Členství zaniká úmrtím, nezaplacením členských poplatků, písemným vyjádřením člena a nebo vyloučením na návrh výboru, které potvrdí členská schůze.

6. Práva a povinnosti člena:

a. zúčastňovat se členských schůzí

b. hlasovat a volit od 18 let a od 21 let věku být volen do všech orgánů klubu

c. účastnit se všech akcí pořádaných klubem

d. získávat potřebné informace pro zvyšování svých znalostí v chovu klubových plemen

e. odvolat se proti rozhodnutí výboru klubu v neprospěch člena do 30 dnů od doručení, odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání musí mít písemnou formu a podává se ke členské schůzi prostřednictvím orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání pak rozhoduje členská schůze na svém nejbližším zasedání.

f. dodržovat a plnit Stanovy klubu, příslušné řády a usnesení výboru

g. oznamovat výboru klubu všechny změny související s členstvím v klubu

7. Zásady hospodaření klubu

Klub chovatelů naháčů ČR z.s. hospodaří samostatně v souladu s českými zákony. Je organizací hospodářsky soběstačnou. Příjmy jsou tvořeny příspěvky členů i nečlenů klubu. V případě dobrovolného zániku klubu rozhodne o naložení s majetkem členská schůze.

Ve věcech, které tyto stanovy neupravují, se postupuje dle řádů a směrnic ČMKU a platných zákonů ČR.


Schváleno na mimořádné členské schůzi Klubu chovatelů naháčů ČR z.s. v Jihlavě, dne 13.8.2016.

Čínský chocholatý pes a peruánský naháč

Navigace: | • Články | • Inzerce | • Stáhněte si | • Jak na to? | • Stanovy klubu | • Bonitační řád | • Zápisní řád | • Kontroloři vrhů | • Platby KCHN | • Kalendář akcí | • Odkazy na www | • Kontakty | • S.O.S. | • Přihlášení© Copyright 2000 - 2018 KCHN, Informace: redakce, Updates: animals-design@email.cz, by www.stranky123.cz

[Valid RSS]