-   -
| Klub | Cina | Pena |

Stanovy Klubu chovatelů naháčů ČR z.s.

  1. Název spolku
  2. Sídlo, okruh působnosti
  3. Cíl činnosti
  4. Orgány klubu
  5. Vznik a zánik členství
  6. Práva a povinnosti člena
  7. Zásady hospodaření klubu

1. Název spolku

Klub chovatelů naháčů ČR z.s. (dále jen Klub)

2. Sídlo, okruh působnosti

Praha, Česká republika na adrese:
Klub chovatelů naháčů ČR z.s., Počernická 365/65, 108 00 Praha 10

3. Cíl činnosti

Klub chovatelů naháčů ČR z.s. je právnická osoba. Je to spolek, sdružující chovatele a příznivce čínských chocholatých psů a peruánských naháčů bez ohledu na jejich bydliště, s cílem propagovat tato plemena a rozvíjet jejich chov na území České republiky. K dosažení tohoto cíle klub pořádá výstavy, soutěže, besedy, školení a vede chovatelskou agendu. Klub informuje o těchto činnostech klubu prostřednictvím webových stránek klubu. Chovatelský servis nečlenům klubu je poskytován na základě písemné smlouvy.

4. Orgány klubu

Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která pro následující období stanoví plán činnosti a finanční rozpočet klubu, volí a odvolává členy výboru klubu a kontrolní a revizní komisi, odsouhlasuje vnitřní organizační strukturu. Členskou schůzi svolává výbor klubu 1 x ročně podle plánu práce. Organizační normativy nesmí být v rozporu s řády ČMKU a FCI - Mezinárodní kynologické organizace, k níž se klub hlásí jako člen prostřednictvím Českomoravské kynologické unie. Členská schůze řeší odvolání a stížnosti k rozhodnutí a činnosti výboru. Je nejvyšším kárným orgánem. Její rozhodnutí je konečné. Členská schůze schvaluje možnost zřízení pobočných spolků, určuje rozsah jejich práv a povinností. Závěry členské schůze jsou platné, usnesla-li se na nich nadpoloviční většina přítomných členů.

Členská schůze je svolávána pozvánkou zveřejněnou na klubových stránkách. Členové se jednotlivě neobesílají pozvánkou.

Výkonným orgánem klubu je 5 až 7 členný výbor, volený na 3 roky, který mezi členskými schůzemi zabezpečuje splnění odsouhlaseného plánu činnosti klubu, řeší návrhy a stížnosti členů, přijímá a uplatňuje opatření při hrubém porušení organizačních normativů. Výbor klubu je oprávněn změnit stanovy či jiné normativy bez svolání členské schůze, a to pouze v tom případě, pokud tato změna vyplývá ze státní legislativy nebo z nařízení zastřešujících orgánů (ČMKU, FCI).

Výbor klubu volí ze svých členů předsedu jako statutární orgán zapsaného spolku, ekonoma, jednatele a poradce chovu pro každé plemeno, výstavního a bonitačního referenta a tiskového referenta.

Předseda klubu je statutárním orgánem zapsaného spolku a řídí výbor. Ekonom řídí všechny finanční a hospodářské záležitosti klubu a má v této oblasti plnou pravomoc. Jednatel vede agendu klubu a registruje členskou základnu. Poradci chovu vyřizují agendu, týkající se chovu. Výstavní a bonitační referent odpovídá za zorganizování příslušných akci, tiskový za zveřejnění všech údajů souvisejících s činností klubu. Pro zvýšení odbornosti a efektivnosti své činnosti může výbor klubu navazovat smluvní vztahy a ustavovat odborné komise, pokud tyto nezvolila členská schůze. I v takovém případě výbor řídí jejich činnost.

Kontrolní a revizní komisi klubu volí členská schůze a je tříčlenná. Ve své činnosti je nezávislá na výboru, podléhá pouze členské schůzi klubu. Ze svého středu si volí předsedu. Členové KRK se mohou zúčastňovat jednání výboru s hlasem poradním. Kontrolují plnění usnesení členské schůze, dodržování organizačních normativů a účelné vynakládání finančních a materiálních prostředků. Ve zvláště závažných případech může dát KRK podnět ke svolání mimořádné členské schůze.

Odstoupí-li ze své funkce člen výboru klubu nebo člen revizní komise, nebo není-li schopen tento člen vykonávat svoji funkci déle než 30 dní, může výbor klubu rozhodnout, že jeho funkci bude vykonávat jiný člen výboru nebo tohoto člena nahradit kooptací jiného člena klubu, podléhající schválení členské schůze na jejím nejbližším konání.

5. Vznik a zánik členství

Členství vzniká zasláním řádně vyplněné přihlášky jednateli klubu, zaplacením členského poplatku a schválením výborem klubu. Členem klubu se může stát každý občan ČR starší 18-ti let, který souhlasí se stanovami a zaváže se jimi řídit. Členem může být i občan jiného státu nežli je území ČR . Takoví členové nemají právo volit, být voleni do orgánů klubu, předkládat návrhy v odborných otázkách a obracet se s návrhy a stížnostmi na orgány klubu. Na tyto členy se nevztahuje bod 6, odst. b) Stanov KCHN ČR z.s.. Členy mohou být i děti do 18 let (a to bezplatně) se souhlasem zákonného zástupce. Při dovršení 18 let toto členství zaniká. Členství zaniká úmrtím, nezaplacením členských poplatků, písemným vyjádřením člena a nebo vyloučením na návrh výboru, které potvrdí členská schůze.

6. Práva a povinnosti člena:

a. zúčastňovat se členských schůzí

b. hlasovat a volit od 18 let a od 21 let věku být volen do všech orgánů klubu

c. účastnit se všech akcí pořádaných klubem

d. získávat potřebné informace pro zvyšování svých znalostí v chovu klubových plemen

e. odvolat se proti rozhodnutí výboru klubu v neprospěch člena do 30 dnů od doručení, odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání musí mít písemnou formu a podává se ke členské schůzi prostřednictvím orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání pak rozhoduje členská schůze na svém nejbližším zasedání.

f. dodržovat a plnit Stanovy klubu, příslušné řády a usnesení výboru

g. oznamovat výboru klubu všechny změny související s členstvím v klubu

h. povinnost strpět zveřejnění aktuálních informací

7. Zásady hospodaření klubu

Klub chovatelů naháčů ČR z.s. hospodaří samostatně v souladu s českými zákony. Je organizací hospodářsky soběstačnou. Příjmy jsou tvořeny příspěvky členů i nečlenů klubu. V případě dobrovolného zániku klubu rozhodne o naložení s majetkem členská schůze.

Ve věcech, které tyto stanovy neupravují, se postupuje dle řádů a směrnic ČMKU a platných zákonů ČR.

Schváleno na členské schůzi Klubu chovatelů naháčů ČR z.s. v Koutech, dne 19.10.2019.

Čínský chocholatý pes a peruánský naháč

Navigace: | • Články | • Inzerce | • Stáhněte si | • Jak na to? | • Stanovy klubu | • Bonitační řád | • Zápisní řád | • Kontroloři vrhů | • Platby KCHN | • Kalendář akcí | • Odkazy na www | • Kontakty | • S.O.S. | • Přihlášení© 2000-2024 KCHN, Informace: redakce, Aktualizace: orangeraven.cz, by www.stranky123.cz

[Valid RSS]