-   -
| Klub | Cina | Pena |

Bonitační řád KCHN ČR z.s.

Čl. 1 Úvodní ustanovení, účel bonitačního řádu

Bonitační řád stanoví podmínky pro konání a upravuje postup při bonitaci, která slouží jako základní chovatelské opatření, při němž se rozhoduje o zařazení psa nebo feny do chovu. Současně určuje základní kritéria pro vlastní rozhodnutí o zařazení konkrétního posuzovaného jedince do chovu prostřednictvím určení vad, při jejichž výskytu není zařazení do chovu přípustné.

Čl. 2 Obsah a zásady bonitace

1. Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa nebo feny, který za využití poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s plemenným standardem a bonitačními kritérii vyúsťuje ve zjištění chovné hodnoty jedince a v rozhodnutí o zařazení posuzovaného jedince do chovu. Současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu a k řízení chovu. Výsledky bonitací jsou prezentovány na webových stránkách Klubu za účelem jejich využití v chovu jednotlivými chovateli.

2. Při hodnocení na bonitaci je podle předem vypracovaného systému každý posuzovaný jedinec ohodnocen. Součástí systému je i celkové zhodnocení upotřebitelnosti jedince pro zařazení do chovu.

3. Úspěšné absolvování bonitace s výsledkem "chovný" opravňuje po splnění všech podmínek chovnosti a provedené přeregistraci u plemenné knihy k chovnému využití takto od bonitovaného jedince, přičemž samotné chovné využití platí pro malá plemena do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17 měsíce věku až do ukončeného 8 roku věku u fen a ode dne ukončeného 14 měsíce věku až do neomezeně u psů a u velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17 měsíce věku až do dne ukončeného 8 roku věku u fen a ode dne ukončeného 17 měsíce až neomezeně u psů.

4. Výsledek bonitace platí pro celý život. To neplatí v případě porušení článku 6, bod 4. Bonitačního řádu.

a. pro jedince odbonitovaného s celkovým hodnocením "chovný", pokud se následně neuplatní podmínky pro vyloučení z chovu ve smyslu Zápisního řádu KCHN ČR nebo

b. pro jedince odbonitovaného s celkovým hodnocením "nechovný", pokud nebude účinné odvolání se majitele nebo držitele psa proti rozhodnutí bonitační komise nebo se následně neuplatní schválená změna bonitačních kritérií, na jejichž základě by tento jedinec mohl být do chovu zařazen.

5. Podmínkou realizace ustanovení druhé části písm. b), odst. 4 tohoto článku je absolvování nové bonitace.

6. Vyřazení psa nebo feny od bonitované s výsledkem "chovný" v důsledku následné změny bonitačních kritérií v neprospěch tohoto ohodnocení není přípustné. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení Zápisního řádu KCHN ČR upravující podmínky pro vyloučení z chovu.

7. Bonitační systém stanoví výbor Klubu. Seznam z chovu vyřazujících znaků je součástí bonitačních hodnocení jednotlivých plemen.

Čl. 3 Podmínky pro připuštění na bonitaci

1. Podmínkami pro připuštění čistokrevných jedinců klubových plemen na bonitaci jsou:

a.
- ukončených 14 měsíců věku u psů obou plemen do 50 cm kohoutkové výšky
- ukončených 17 měsíců věku psa plemene peruánský naháč nad 50 cm kohoutkové výšky
- ukončených 17 měsíců věku fen obou plemen
- doložení alespoň ocenění VD z jedné výstavy se zadávaným CAC od věku 12 měsíců

b. přijetí přihlášky na bonitaci (bonitační referent je oprávněn odmítnout přihlášky zaslané opožděně, neúplně vyplněné nebo v případě, že zjistí, že údaje jsou nepravdivé). Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti uvedené ve čl. 4, bod 1.

c. pes nebo fena předvedený na bonitaci musí být zdravý, v řádné kondici, bez zjevných známek možného onemocnění či zanedbání péče, musí být řádně upraven a mít očkování proti vzteklině a psinkovému komplexu mladší jednoho roku a starší jednoho měsíce.

d. doložení genetických nebo klinických vyšetření podle jednotlivých plemen viz Zápisní řád KCHN ČR, čl. I, bod 6 e

e. doložení potvrzení o varietě u PENA, viz Zápisní řád KCHN ČR, čl. I bod 6 h

2. Při vlastní přejímce na bonitaci musí majitel nebo držitel psa nebo feny předložit originál průkazu původu psa s řádně vyplněnou kolonkou "majitel", očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata.

3. V případě, že majitel při bonitaci žádá o osobní provedení přeregistrace na PK ČKS, je tento majitel povinen do max. 14-ti dnů po absolvování dané bonitace zaslat bonitačnímu referentovi kopii PP s potvrzením provedené přeregistrace. V případě, že majitel tuto podmínku nesplní, je povinen uhradit pokutu ve výši Kč 1.000,-. Osobní přeregistrace je možná pouze u majitele - člena klubu a pouze u jedinců, kteří splňují všechny podmínky potřebné k přeregistraci.

Čl. 4 Přihláška na bonitaci

1. Přihláška na bonitaci je písemná a obsahuje plné znění adresy majitele, termín bonitace na níž majitel jedince hlásí a oboustrannou kopii PP jedince. Součástí přihlášky je i kopie dokladu o zaplacení bonitačního poplatku, doklad o absolvování potřebné výstavy nad 12 měsíců věku, kopie požadovaných zdravotních vyšetření a u psů ve spoluvlastnictví více osob předloží majitelé souhlas s podpisovým právem spolumajitele.

2. Přihlášku musí majitel psa zaslat nejpozději do 14 dnů před termínem bonitace na pověřeného funkcionáře klubu (nejčastěji bonitační referent nebo OPCH).

3. Poplatky za bonitaci a podmínky pro přijetí uveřejňuje Klub na webových stránkách.

Čl. 5 Průběh bonitace

1. Posuzování psů nebo fen (dále jen "psů") na bonitaci provádí bonitační komise. Bonitační komise je tříčlenná, složená ze dvou členů výboru a rozhodčího (rozhodčí musí mít aprobaci na klubová plemena a být podrobně seznámen se stavem chovu klubových plemen). K zapisování může být přizván(a) zapisovatel(ka). Pokud není členem komise, je oprávněn se účastnit posuzování poradce chovu, předseda a jednatel Klubu. Tito funkcionáři Klubu mají při posuzování však pouze hlas poradní. V případě, že není možné rozhodnout z důvodu vyžádání stanoviska veterinárního specialisty, může bonitační komise posunout rozhodnutí na další bonitaci.

2. K zamezení podjatosti pro případy, kdy bude komisí bonitován jedinec pocházející z odchovů člena komise nebo který je v držení případně vlastnictví člena komise nebo jeho blízkých příbuzných, je nutné pro jeho posouzení zajistit náhradníka (za blízkého příbuzného se pro účely tohoto řádu považují rodiče, děti, manžel(ka), druh nebo družka, jakož i osoby žijící s členem komise ve společné domácnosti, jejichž prospěch nebo újmu lze považovat jako jeho újmu nebo prospěch vlastní).

3. Komise posuzuje kolektivně. V případě sporných názorů rozhoduje hlasováním. O této skutečnosti se provede záznam na bonitačním formuláři.

4. Bonitační komise po posouzení jedince zapíše bonitační posudek i jednotlivé míry psa do bonitačního formuláře. Dále v něm písemně vyjádří celkový výsledek bonitace, kterým je rozhodnutí o chovnosti. V případě negativního rozhodnutí o chovnosti je povinna připojit písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. V obou případech je povinna seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem. Zápisy v bonitačním formuláři jsou potvrzovány podpisy všech členů bonitační komise.

5. Osoba pověřená výborem Klubu přepíše výsledek bonitace do průkazu původu a všechny zápisy potvrdí svým podpisem a razítkem Klubu. Majitel psa potvrdí svým podpisem na bonitační kartě svůj souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím bonitační komise.

6. V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření ve smyslu Čl. V. zápisního řádu, může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí na příští bonitaci. V těchto případech majitel psa již neplatí další bonitační poplatek a ani nezasílá další přihlášku k bonitaci.

7. V případě neúčasti poplatek propadá.

Čl. 6 Postup při posuzování

1. Vlastní posuzování provádí rozhodčí - člen komise v součinnosti s dalšími členy komise. Vážení, měření a kontrola identity daného jedince se provádí zpravidla před zahájením posuzování samostatně, po výslovné domluvě s rozhodčím. Každý majitel má možnost požádat o přeměření u rozhodčího při samotné bonitaci.

2. Posuzovaného psa předvádí před bonitační komisí jeden předvádějící. V případě, že majitel psa není totožný s předvádějícím, má právo být posuzování před komisí přítomen.

3. Předváděný pes musí být upoután na vhodném vodítku, musí si nechat prohlédnout skus a chrup a nechat se změřit. U každé manipulace se psem asistuje předvádějící. Předváděný pes musí být ovladatelný.

4. Každý chirurgický zákrok, v jehož důsledku vznikla ve smyslu bonitačních kritérií nějaká vada nebo vyřazující znak, musí být majitelem psa při bonitaci doložen veterinární zprávou (s případným doplněním rtg. apod.). Majitel psa před samotnou bonitací musí oznámit a doložit jakýkoliv zákrok či operaci, které by mohly upravit vzhled psa či vylučující vady. Úrazy, jejichž následkem by mohla vzniknout vada nebo vyřazující znak se musí bezodkladně hlásit výboru klubu a musí být veterinářem zapsány do PP. Zatajování jakýchkoliv vad je nepřípustné a je hrubým porušením Bonitačního řádu KCHN ČR a je důvodem pro zrušení chovnosti psa.

5. Při posuzování se hodnotí chování psa v průběhu celého posuzování. Hodnotí se především vyrovnanost jeho povahy, sebevědomí a temperament s přihlédnutím ke specifickým požadavkům plemenného standardu plemene. Dále se hodnotí typ, rámec těla, konstituce, tělesná hmotnost ve vztahu ke kohoutkové výšce, pohlavní výraz, jednotlivé partie těla a jejich odchylky od standardu, celková harmoničnost, skus a chrup, barva a kvalita srsti či kůže, pohybová mechanika a u psů přítomnost varlat v šourku.

6. Hodnocení uvedené v předchozím odstavci se vyjádří přidělením příslušného hodnocení jednotlivým znakům, které vyjadřuje kvalitu těchto znaků, případně shledané nedostatky nebo vady. V hodnocení se rovněž vyjádří závěrečné rozhodnutí o zařazení psa do chovu. Bonitační komise je oprávněna do bonitačního formuláře zapisovat i potřebné poznámky, které blíže specifikují shledané nedostatky nebo vady, a které budou sloužit poradci chovu při řízení chovu.

Čl. 7 Opravné prostředky proti rozhodnutí bonitační komise

1. Každý majitel bonitovaného jedince má v případě nesouhlasu s hodnocením bonitační komise nebo s rozhodnutím této komise o upotřebitelnosti posuzovaného jedince v chovu právo odstoupit od bonitace nebo se proti tomuto hodnocení nebo rozhodnutí odvolat. Toto právo může uplatnit do 14 dnů od seznámení se s výsledkem bonitace.

2. O odvolání rozhoduje výbor Klubu. V případě kladného rozhodnutí, výbor pozve odvolatele spolu se psem na nejbližší bonitaci, kde bonitační komise rozhodne o případné změně bonitačního hodnocení. Pokud se odvolatel spolu se psem bez řádné omluvy nedostaví, zůstává v platnosti rozhodnutí původní bonitační komise a zaniká tím možnost změny bonitačního hodnocení.

3. Proti rozhodnutí výboru již nelze uplatnit žádné další opravné prostředky.

4. Jedinec, který byl s konečnou platností uznán jako nechovný, se nesmí již nikdy podílet na chovu v ČR, ani kdyby byl vyvezen do zahraničí a tam připuštěn do chovu.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení - Poplatky za bonitaci

Poplatky za bonitaci stanoví výbor Klubu a zveřejňuje je na webových stránkách klubu. Poplatky slouží ke krytí veškerých nákladů spojených s přípravou, provedením bonitace a zajištěním následného administrativního zpracování jejich výsledků. Přeregistrace chovnosti není zahrnuta v bonitačním poplatku. Tento poplatek hradí majitel chovného jedince plemenné knize.

Čl. 9 Bonitace psů importovaných ze zahraničí

1. V případech dovozu psů a fen klubových plemen do ČR je jejich majitel - občan ČR pro jejich chovné využití v rámci Klubu chovatelů naháčů ČR povinen je přihlásit a předvést na bonitaci Klubu i v případě, že prošli bonitací v zahraničí. Pokud je dovezena již nakrytá zapůjčená fena, je možno postupovat dle Zápisního řádu KCHN ČR, článek 5, bod 7, přičemž takové krytí musí splňovat podmínky Zápisního řádu KCHN ČR, článek 5, bod 8. Již nakrytá zakoupená fena musí být zapsána v PK ČMKU, musí splňovat podmínky Zápisního řádu KCHN ČR článek 5, bod 7 a musí dodatečně projít bonitací.

Čl. 10 Účinnost

Tento bonitační řád byl schválen na volební členské schůzi KCHN ČR ve Vílanci, dne 21.10.2023.

Čínský chocholatý pes a peruánský naháč

Navigace: | • Články | • Inzerce | • Stáhněte si | • Jak na to? | • Stanovy klubu | • Bonitační řád | • Zápisní řád | • Kontroloři vrhů | • Platby KCHN | • Kalendář akcí | • Odkazy na www | • Kontakty | • S.O.S. | • Přihlášení© 2000-2024 KCHN, Informace: redakce, Aktualizace: orangeraven.cz, by www.stranky123.cz

[Valid RSS]